Proin Non Nibh Sed Lectus Convallis Tincidunt Eget Nec Arcu. Suspendisse At Mollis Est. Donec Auctor Molestie Urna, Non Ultrices Elit Elementum In.
Adresa internetske stranice: http://Nootheme.com

                 2010 registar ugovora

                 2011 registar ugovora

                 2012 registar ugovora

                 2013 registar ugovora

                 2014 registar ugovora

                 2015 registar ugovora

                 2016 registar ugovora

                 2017 registar ugovora

 

       

                

Za pruženu uslugu isporučitelj usluge korisnicima dostavlja račun za vodne usluge i nalog za plaćanje koji sadrži sve elemente i kojim se može obaviti plaćanje.
Iznos ispostavljenog računa korisnik je dužan podmiriti u naznačenom roku dospijeća.
Ukoliko korisnik ne plati račun u roku dospijeća dostaviti će mu se opomena kojom će korisnik biti upozoren da će mu se obustaviti isporuka vode u roku od 8 dana od zaprimanja opomene.
Isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vode korisniku usluge u slučajevima iz čl. 51. do 55. Općih i tehničkih uvjeta isporUke vodnih usluga.

Oporezive stavke:

1. Fiksni dio osnovne cijene , javna vodoopskrba 22,36 Kn/mj
2. Fiksni dio osnovne cijene , javna odvodnja 0,50 Kn/mj
3. Fiksni dio osnovne cijene , pročišćavanje otpadnih voda 0,50 Kn/m3
4. Osnovan cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 13,44 Kn/m3
5. Osnovan cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 2,24 Kn/m3
6. Osnovan cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,12 Kn/m3

 

PDV je 13%

Neoporezive stavke:

Naknada za zaštitu voda: 1,35 Kn/m3
Naknada za korištenje voda: 2,85 Kn/m3
Naknada za razvoj: 2,00 Kn/m3

_________________________________________________________________________________

1 m3 (bez odvodnje) = 21,39 kn/m3 + 25,27 kn (fiksno)

1 m3 (s odvodnjom) = 25,20 kn/m3 + 26,41 kn (fiksno)

Oporezive stavke:

1. Fiksni dio osnovne cijene , javna vodoopskrba 22,36 Kn/mj
2. Fiksni dio osnovne cijene , javna odvodnja 0,50 Kn/mj
3. Fiksni dio osnovne cijene , pročišćavanje otpadnih voda 0,50 Kn/m3
4. Osnovan cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 8,50 Kn/m3
5. Osnovan cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 1,12 Kn/m3
6. Osnovan cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,12 Kn/m3
7. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva(3 m3 mjesečno po članu kućanstva) 5,10 Kn/m3

 

PDV je 13%

Neoporezive stavke:

Naknada za zaštitu voda: 1,35 Kn/m3
Naknada za korištenje voda: 2,85 Kn/m3

Naknada za razvoj: Službeni glasnik G.Benkovca 5/12 str.13
                                  Službeni glasnik Općina Polača 6/12

2,00 Kn/m3

__________________________________________________________________________

1 m3 (bez odvodnje) = 15,81 kn/m3 + 25,27 kn (fiksno)

1 m3 (s odvodnjom) = 18,35 kn/m3 + 26,41 kn (fiksno)

1 m3 (SOCIJALNI SLUČAJEVI bez odvodnje) = 11,97 kn/m3 + 25,27 kn (fiksno)

1 m3 (SOCIJALNI SLUČAJEVI s odvodnjom) = 14,51 kn/m3 + 26,41 kn (fiksno)

HIDRANTI: 1 m3 = 15,81 kn/m3

 

 

Sustav javne odvodnje izgrađen je u gradu Benkovcu (veliki projekt „Izgradnja neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije grada Benkovca“ podijeljen je u 7 faza od kojih su više od polovice već izgrađene), Benkovačkom Selu-naselje Kukalj, Bukoviću-naselje Gaj, Miranjama Gornjim-naselje Gaj, Biljanima Gornjim-naselje –Ograde, te u Šopotu-poslovno-industrijska zona.

Nakon sakupljanja otpadne vode grada Benkovca odvode se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, II stupnja pročišćavanja, nakon čega se pročišćene vode ispuštaju u potok Jarugu.

Analize se vrše sukladno vodopravnoj dozvoli.

test vodeIspitivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i mreži te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Ispitivanja se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/2013.) i to dva puta mjesečno po četiri do pet uzorka sa različitih točaka sa vodoopskrbnog sustava prema Internom planu uzorkovanja pitke vode (98 uzoraka godišnje).

Analiza vode za piće obuhvaća slijedeća određivanja:

  • ORGANOLEPTIČKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE OSOBINE VODE: temperatura, boja, mutež, miris, pH i elektrovodljivost
  • KEMIJSKE OSOBINE VODE: amonijak, kloridi, nitrati, klorat, rezidualni klor, oksidativnost
  • BAKTERIOLOŠKE OSOBINE VODE: ukupni koliformi, E.coli, enterokoki, UBB/370 C i 220C, P.aeruginosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VODE

 

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - siječanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2021 - 2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021-3

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - srpanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2021-3

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021-1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021-3

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - prosinac 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - siječanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2022-1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2022-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2022 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2022-1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - srpanj 2022 

 - IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - srpanj 2022 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2022 

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2022 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2022 -2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2022 -2

vodovod

Za vodoopskrbni sustav kojim upravlja društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac većim dijelom se koristi svoda zahvaćena iz izvorišta koje se nalazi u naselju Kakma. Udio crpljene vode iz izvorišta u Kakmi u ukupno zahvaćenoj vodi veći je od 60% u ljetnom period, a u zimskom periodu premašuje i 75 %  ukupno zahvaćenih količina vode.

Značajne količine vode crpe se na rijeci Zrmanji preko ogranka regionalnog vodovoda Zrmanja – Zadar te se dopremaju do crpne stanice u Karinu Donjem koja je u vlasništvu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac. Tu količinu vode društvo preuzima od susjednog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o. Zadar.

Naselje Radašinovci, koje teritorijalno pripada Gradu Benkovcu, priključeno je na Vodovod Šibenik (udio u ukupno zahvaćenoj vodi je zanemariv).

a) Opskrba iz ogranka regionalnog vodovoda Zrmanja-Zadar

Preko crpne stanice “Karin Donji” klorom dezinficirana voda (dezinfekciju prije isporuke vrši Vodovod d.o.o. Zadar) crpi se tlačnim cjevovodom u smjeru grada Benkovca i najprije dolazi u vodospremu “Vojvodić” iz koje se granaju dva gravitacijska cjevovoda:
- smjer Korlat-Biljane Donje
Iz ovog smjera se opskrbljuju Korlat, Nadin i dio Kule Atlagić. Na kraju ovog cjevovoda je prekidna komora “Opačić” iz koje voda gravitacijski opskrbljuje naselje Ograde, Smilčić i dio naselja Biljane Gornje.
- smjer Benkovac
Voda najprije dolazi do vodospreme “Atlagić” iz koje se preko precrpne postaje Atlagić voda precrpljuje do vodospreme „Buković Gaj“ koja vodom opskrbljuje naselje Buković Gaj. Iz ovog smjera se preko CS Lisičić voda se tlači i do vodospreme Lisičić koja opskrbljuje naselje Lisičić. Voda se precrpljuje i do vodospreme Ćućur iz koje se ospkrbljuje dio visoke zone grada  Benkovca. Vodosprema “Grubića Glavica”, koji je centralna vodosprema opskrbe niske zone grada Benkovca, puni se također iz vodospreme “Atlagić”, ali i iz smjera koji dolazi s izvorišta u Kakmi. Iz vodospreme “Grubića Glavica”voda se distribuira i u smejru Pristeg-Dobra Voda.

b) Opskrba iz izvorišta Kakma

Vodozahvat Kakma (dva vrela: Selakovo vrelo i Matošića vrelo) se nalaze u naselju Kakma. U sklopu crpne postaje “Kakma” nalazi se i hidropostaja za opskrbu naselja Kakma i naselja Stabanj.

Iz crpne postaje “Kakma” voda se preko tlačnog cjevovoda najprije tlači do vodospreme “Polača” iz koje se opskrbljuju Polača, Donja Jagodnja, Lišane Tinjske i Tinj . U sklopu vodospreme “Polača” nalazi se i crpna postaja “Polača” kojom se voda preko tlačnog cjevovoda precrpljuje u vodospremu “Grubića Glavica”. Naselja: Jagodnja Gornja, Raštević, Zapužane i dio naselja Šopot spojeni su direktno na tlačni cjevovod. U slučaju kad nema dovoljno vode iz smjera Kakme postoji mogućnost regulacije na način da navedena naselja dobivaju vodu iz vodospreme „Grubić Glavice“ tj. da ovaj tlačni cjevovod postaje gravitacijski. Voda sa izvorišta Kakma dezinficira se plinskim klorom i natrijevim hipokloritom (samo voda za naselje Kakma).

c) Opskrba iz šibenskog vodovoda

Naselje Radošinovci, koje teritorijalno pripada Gradu Benkovcu, dobiva vodu iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik koji društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac isporučuje već dezinficiranu vodu.

 d) Opskrba iz izvorišta Kožlovac

Voda se crpi iz tri bunara na izvorištu Kožlovac. Voda se na samom izvorištu dezinficira natrijevim hipokloritom.

S izvorišta voda se distribuira u dva pravca:

-          prema vodospremi “Kula Atlagić” i

-          prema vodospremi "Buković Gaj".

Vodom iz “Kožlovca” može se opskrbljivati viša i niža zona Benkovca te pravac prema Lišanima Ostrovačkim. Viša i niža zona Benkovca odvojene su zasunima.

Izvorište je slabije izdašno u ljetnim mjesecima, a zimi je izdašnije te daje 50% količine koja se ranije, prije izgradnje ove crpne stanice, preuzimala od Vodovoda d.o.o. Zadar preko  crpne stanice “Karin Donji”.