O nama

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

 

Sjedište: Ulica kralja Tomislava 11, Benkovac

OIB: 62529089333

Društvo je pravni slijednik Javnog komunalnog poduzeća Komunalac iz Benkovca. Osnivači društva su jedinice lokalne samouprave i to Grad Benkovac, Općina Polača i općina Lišane Ostrovičke.

Društveni ugovor usvojili su ovlašteni predstavnici osnivača u studenom 1998. godine.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti: javna vodoopskrba i javna odvodnja te ne može obavljati druge djelatnosti.

Osnovni podaci:
Dužina vodoopskrbne mreže: 346 km
Dužina mreže za javnu odvodnju: 25 km
Godišnja isporuka pitke vode: cca 607.904 m³
Broj priključaka na vodoopskrbu: cca 5633
Broj priključaka na odvodnju: cca 1194

Temeljni kapital Društva iznosi: 6.616.032,92 EUR. Na temelju utvrđenog kriterija dužine primarne i sekundarne vodovodne mreže i broja stanovništva temeljni kapital sastoji se od slijedećih udjela:

  • GRAD BENKOVAC 85,81% (jedan udio)
  • OPĆINA POLAČA 8,73% (jedan udio)
  • OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 5,46% temeljnog kapitala (2 udjela).

Društvo zapošljava na dan 31.12.2023. godine 37 radnika.

Organizacijski je podijeljeno u 3 jedinice i to: ured direktora, sektor operativnih poslova i razvoja i sektor zajedničkih poslova.

Tijela društva su:
Skupština društva,
Nadzorni odbor te
Uprava društva - direktor.

Misija

Misija društva Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac je funkcioniranje u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Društvenim ugovorom, a osnovna zadaća je upravljanje komunalnim vodnim građevinama.

Vizija

Vizija Društva je unaprjeđenje kvalitete vodnih usluga te osiguranje zadovoljstva potrošača, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalnih zajednica u kojima Društvo djeluje.

Ciljevi

Ciljevi Društva obuhvaćaju zadovoljstvo kupaca, osiguranje dovoljne i kvalitetne količine pitke vode, izgradnja novih komunalnih vodnih građevina, skrb o zaštiti okoliša, praćenje tehnološkog razvoja struke, približavanje svog poslovanja korisnicima svojih usluga i cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti. Društvu je cilj povećanje učinkovitosti kroz organizirano unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala i kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje te uvođenje suvremenih informatičkih rješenja i unapređenje poslovnih procesa.

Odnosi sa trećim stranama

Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po sljedećim načelima i vrijednostima:

  • uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga

  • znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost

  • savjesnost i pouzdanost

  • pristup nulte stope tolerancije prema korupciji

  • otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja

 
RADNO VRIJEME: 07:00 – 15:00

RAD SA STRANKAMA: 07:00 – 11:00

DNEVNI ODMOR (za radnike koji rade sa strankama):

11:00-11:30


 

EU sufinanciranje projekta : Sredstva Strukturnih fondova EU

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac korisnik je sredstava za projekt: Vodno-komunalni objekati aglomeracije Benkovac .

Iz sredstava Strukturnih fondova EU sufinancirani su slijedeći projekti:

  1. Mjesna vodovodna mreža naselja Smilčić

Izvođač radova: Konzorcij: BRACO KOP d.o.o. i MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d.

Razdoblje provedbe projekta: 2015. - 2016.

  1. Crpne stanice Kakma, Polača, Glavicai dr. s uključivanjem u nadzorno-upravljački sustav

Izvođač radova: Konzorcij: POMAK d.o.o., AEQUITAS d.o.o. i      GEOPROJEKT d.d.

Razdoblje provedbe projekta: 2013. - 2016.

Ukupna vrijednost navedenih projekata je 4,06 mil. €(30,45 mil. HRK), a sufinancirani su iz sredstava Strukturnih fondova EU u iznosu od 2,23 mil. €(16.75 mil. HRK).

Posredničko tijelo razine 2 su Hrvatske vode.

 

Više u ovoj kategoriji: Zakoni i pravilnici »