Vodoopskrbni sustav

vodovodZa vodoopskrbni sustav kojim upravlja Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac koristi se, većim dijelom, voda zahvaćena iz izvorišta Kakma (udio crpljene vode sa Kakme u ukupno zahvaćenoj vodi veći je od 60% u ljetnom period, a u zimskom periodu premašuje i 75 % u ukupno zahvaćenoj vodi). Nešto manje količine vode crpe se na rijeci Zrmanji preko ogranka regionalnog vodovoda Zrmanja – Zadar te se dopremaju do naše CP Karin Donji. Naselje Radašinovci, koje teritorijalno pripada Gradu Benkovcu, priključeno je na Vodovod Šibenik (udio u ukupno zahvaćenoj vodi je zanemariv).

 

a) Opskrba iz ogranka regionalnog vodovoda Zrmanja-Zadar

Preko crpne postaje “Karin” klorom dezinficirana voda crpi se tlačnim cjevovodom u smjeru grada Benkovca i najprije dolazi u vodospreme “Vojvodić” iz koje se granaju dva gravitacijska cjevovoda:

- smjer Korlat-Biljane Donje- Nadin Kosu i dio Atlagić Kule (na kraju cjevovoda je prekidna komora “Opačić” iz koje voda gravitacijski opskrbljuje naselje Ograde, dio naselja Biljane Gornje i dio Smilčića)

- smjer Benkovac (voda najprije dolazi do vodospreme “Atlagić” iz koje preko precrpne postaje Atlagić voda odlazi do VS Buković Gaj iz koje se opskrbljuje naselje Buković Gaj te voda jednim dijelom- preko VS Ćućurospkrbljuje visoku zonu grada Benkovca (do groblje), a drugim dijelom (preko CS Lisičić) voda tlači do VS Lisičić za naselje Lisičić).

Vodosprema “Grubića Glavica”, koji je centralna vodosprema opskrbe niske zone grada Benkovca, puni se iz dva smjera: iz smjera s ogranka Regionalnog vodovoda sjeverne Dalmacije, iz vodospreme “Atlagić” i iz smjera s izvorišta Kakma, a preko tlačnog cjevovoda iz vodospreme “Polača”. Kad se ova vodosprema napuni i ugase pumpe iz crpne postaje “Polača” tlačni cjevovod postaje gravitacijski i opskrbljuje dio grada i usputna naselja (Jagodnju Gornju, Rašteviće, Zapužane i dio naselja Šopot) koja su spojena na ovaj tlačni cjevovod.

b) Opskrba iz izvorišta Kakma

Vodozahvat Kakma (dva vrela: Selakovo vrelo i Matošića vrelo) se nalaze u naselju Kakma. Danas je izvorište Kakma potpuno pod koncesijom Biogradskog vodovoda. U sklopu crpne postaje “Kakma” nalazi se i hidropostaja za opskrbu naselja Kakma i naselja Stabanj.

Iz crpne postaje “Kakma” voda se preko tlačnog cjevovoda najprije tlači do vodospreme “Polača” . U sklopu vodospreme “Polača” nalazi se i crpna postaja “Polača” kojom se voda preko tlačnog cjevovoda pumpa u vodospremu “Grubića Glavica”. Naselja: Jagodnja Gornja, Raštević, Zapužane i dio naselja Šopot spojeni su direktno na tlačni cjevovod. U slučaju kad nema dovoljno vode iz smjera Kakme postoji mogućnost regulacije da navedena naselja dobivaju vodu iz VS Grubić Glavice tj da ovaj tlačni cjevovod postaje gravitacijski. Voda sa izvorišta Kakma dezinficira se klorom.

c) Opskrba iz šibenskog vodovoda

Naselje Radošinovci, koje teritorijalno pripada Gradu Benkovcu, ima za sada riješenu vodoopskrbu iz šibenskog vodovoda.

Više u ovoj kategoriji: Kvaliteta vode za piće »