Vodoopskrbni sustav

vodovod

Za vodoopskrbni sustav kojim upravlja društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac većim dijelom se koristi svoda zahvaćena iz izvorišta koje se nalazi u naselju Kakma. Udio crpljene vode iz izvorišta u Kakmi u ukupno zahvaćenoj vodi veći je od 60% u ljetnom period, a u zimskom periodu premašuje i 75 %  ukupno zahvaćenih količina vode.

Značajne količine vode crpe se na rijeci Zrmanji preko ogranka regionalnog vodovoda Zrmanja – Zadar te se dopremaju do crpne stanice u Karinu Donjem koja je u vlasništvu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac. Tu količinu vode društvo preuzima od susjednog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o. Zadar.

Naselje Radašinovci, koje teritorijalno pripada Gradu Benkovcu, priključeno je na Vodovod Šibenik (udio u ukupno zahvaćenoj vodi je zanemariv).

a) Opskrba iz ogranka regionalnog vodovoda Zrmanja-Zadar

Preko crpne stanice “Karin Donji” klorom dezinficirana voda (dezinfekciju prije isporuke vrši Vodovod d.o.o. Zadar) crpi se tlačnim cjevovodom u smjeru grada Benkovca i najprije dolazi u vodospremu “Vojvodić” iz koje se granaju dva gravitacijska cjevovoda:
- smjer Korlat-Biljane Donje
Iz ovog smjera se opskrbljuju Korlat, Nadin i dio Kule Atlagić. Na kraju ovog cjevovoda je prekidna komora “Opačić” iz koje voda gravitacijski opskrbljuje naselje Ograde, Smilčić i dio naselja Biljane Gornje.
- smjer Benkovac
Voda najprije dolazi do vodospreme “Atlagić” iz koje se preko precrpne postaje Atlagić voda precrpljuje do vodospreme „Buković Gaj“ koja vodom opskrbljuje naselje Buković Gaj. Iz ovog smjera se preko CS Lisičić voda se tlači i do vodospreme Lisičić koja opskrbljuje naselje Lisičić. Voda se precrpljuje i do vodospreme Ćućur iz koje se ospkrbljuje dio visoke zone grada  Benkovca. Vodosprema “Grubića Glavica”, koji je centralna vodosprema opskrbe niske zone grada Benkovca, puni se također iz vodospreme “Atlagić”, ali i iz smjera koji dolazi s izvorišta u Kakmi. Iz vodospreme “Grubića Glavica”voda se distribuira i u smejru Pristeg-Dobra Voda.

b) Opskrba iz izvorišta Kakma

Vodozahvat Kakma (dva vrela: Selakovo vrelo i Matošića vrelo) se nalaze u naselju Kakma. U sklopu crpne postaje “Kakma” nalazi se i hidropostaja za opskrbu naselja Kakma i naselja Stabanj.

Iz crpne postaje “Kakma” voda se preko tlačnog cjevovoda najprije tlači do vodospreme “Polača” iz koje se opskrbljuju Polača, Donja Jagodnja, Lišane Tinjske i Tinj . U sklopu vodospreme “Polača” nalazi se i crpna postaja “Polača” kojom se voda preko tlačnog cjevovoda precrpljuje u vodospremu “Grubića Glavica”. Naselja: Jagodnja Gornja, Raštević, Zapužane i dio naselja Šopot spojeni su direktno na tlačni cjevovod. U slučaju kad nema dovoljno vode iz smjera Kakme postoji mogućnost regulacije na način da navedena naselja dobivaju vodu iz vodospreme „Grubić Glavice“ tj. da ovaj tlačni cjevovod postaje gravitacijski. Voda sa izvorišta Kakma dezinficira se plinskim klorom i natrijevim hipokloritom (samo voda za naselje Kakma).

c) Opskrba iz šibenskog vodovoda

Naselje Radošinovci, koje teritorijalno pripada Gradu Benkovcu, dobiva vodu iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik koji društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac isporučuje već dezinficiranu vodu.

 d) Opskrba iz izvorišta Kožlovac

Voda se crpi iz tri bunara na izvorištu Kožlovac. Voda se na samom izvorištu dezinficira natrijevim hipokloritom.

S izvorišta voda se distribuira u dva pravca:

-          prema vodospremi “Kula Atlagić” i

-          prema vodospremi "Buković Gaj".

Vodom iz “Kožlovca” može se opskrbljivati viša i niža zona Benkovca te pravac prema Lišanima Ostrovačkim. Viša i niža zona Benkovca odvojene su zasunima.

Izvorište je slabije izdašno u ljetnim mjesecima, a zimi je izdašnije te daje 50% količine koja se ranije, prije izgradnje ove crpne stanice, preuzimala od Vodovoda d.o.o. Zadar preko  crpne stanice “Karin Donji”.

Više u ovoj kategoriji: Kvaliteta vode za piće »