Upute o plaćanju, opomeni i isključenju

Za pruženu uslugu isporučitelj usluge korisnicima dostavlja račun za vodne usluge i nalog za plaćanje koji sadrži sve elemente i kojim se može obaviti plaćanje.
Iznos ispostavljenog računa korisnik je dužan podmiriti u naznačenom roku dospijeća.
Ukoliko korisnik ne plati račun u roku dospijeća dostaviti će mu se opomena kojom će korisnik biti upozoren da će mu se obustaviti isporuka vode u roku od 8 dana od zaprimanja opomene.
Isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vode korisniku usluge u slučajevima iz čl. 51. do 55. Općih i tehničkih uvjeta isporUke vodnih usluga.

Više u ovoj kategoriji: « Cjenik - poslovni prostori